Select Page

Photo courtesy of...

Vision Statement

Dákwän Shadhäla yè Äshèyi Kwädän dá government yè,

Dän shäw ghùle du n-däsäduye shį, 

Dän dèts’än shäw nàkutth’et du n-łäts’än nàkune ni,

Kwädąy dän k’è, dákeyi shų dákeyi ye dákwänje shų ghàts’ukhį nū.

 

We, the Champagne and Aishihik First Nations people and government,

shall promote a healthy, unified and self-reliant people,

while conserving and enhancing our environment and culture.

 

Job Opportunities