Kwändür

CAFN is working to help dän learn dän kʼè kwänje and develop resources for learners.  Kwändür is dedicated to digitized audio books from our fluent speakers.

Dän kʼè kwänje nanńʼa.

Luke Campbell

Dän kʼè kwänje ajasadla

867-336-3283

lcampbell@cafn.ca

Click on the Chapter Button!!

Chuena Keyi (Hutchi)
Äshäw Moose Jackson Kwändür

Ashèvi (Aishihik)
Gáts’ada Kwändür

Shäwshe-Neskatahin (Dalton Post)
Äshäw Frances Joe Kwändür

Eu Gha (Klukshu)
Äshäw Marge Jackson Kwändür

Shadhäla (Champagne)
Ashäw Moose Jackson Uta Yen

Nakhü (Kusawa and Takhini)
Ashäw Annie Ned Kwändür

Kluane National Park
Ashäw Rosalie Washington Kwändür

Chapter 1:

Chu’ena Keyi – (Hutchi)

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Press the play icon in the box and listen to the story

Narrated By Moose Jackson

Recorded By Bob Charlie (2006)

Translated By Lorraine Allen

1. 5 years nłänäshadal Hutchi yū.
2. Hutchi yū dän nłänäshadal kwäday
• 5 years nàkwäthū kàk’ē äyū nłänäshakèdal
nłändäl ghäkwäkwädür yi dākèdä’¯ęl next 5 years
• äyèt kwäts’än nłaghan nàdàkwädaye ye nākwänje
next 5 years kwäts’än yi dá’ęl.
3. Äghän nena jū k’àákwänätän äyèt yū khū, –
• yi, jā nena däkwän äyèt kwäts’įts’u’į next year äku kàákeni ghàákwäkwänje k’e.
4. Äyèt yū nāshakèdal k’e ätl’a äkū nłàághan nàdàákèdaye yū kwädà’āl yū ghàákwädānjì next 5 years kwäts’än äkū ghàákwäkwänje.
5. Äghän nena jū k’àákwäts’ēnätàl,nena dūk’wän ch’à
6. Kwändhän k’änädal nā dän khū kwäday äju łän
ch’èn nàájē nā.
7. Łän ch’ēn nàkèjè jē nena k’àátl’àkūghan ch’a
8. Äghän män yēke chanäketl’u äyèt yū khū äju
kwäshäw kek’änälu łu łäch’i män kay ts’än.
9. Ndän män kay kwäts’än äyèt kwäts’än shu nyēnädàl dän tl’ā łu jùúthel ch’a’,
• män yēke khū, äkhū kek’ànätā.
10. Łän ch’ēn nàkèjè jè äyèt yū,
• nena k’àátl’à kūgha ch’à äch’į nã k’ànädal
ndän ts’än nzhänädal.
11. Äyèt yū nena äyū yākēna, ga khūç, tsal kùlį ts’än
nänädal, tsäl nänäthän k’e.
12. Jāw mbät ghàádätsi nā äyèt kwäts’än kèdäjèl
ts’etläw, äju gūch’an store kùlį kàk’ē.
13. Nän kay kwäts’än äyèt kį ghàákwäkenji, sòóthän
däk’àákenätā äyèt yē.
Tl’á hù.

1. They gathered at Hutchi every 5 years.
2. Long ago people gathered together at Hutchi:
• When the 5 years is up they gathered together to tell one another of what they plan to do for the next 5 years,
They let each other know and discuss what will happen for the next 5 years.
3. They also discuss the conservation of animals:
What, which animals should be saved during the next 5 years that’s what they discuss.
4. When they gathered there, they tell each other how things should be done and where they should live for the next 5 years.
5. They talk about how they would take care of game conservation, so the animals will not become scarce.
6. The people used to go to different places, they never stayed in one area.
7. If they stayed in one area they would kill off the animals in that area.
8. When they set fishnets, they never fish out one lake.
9. They moved to another lake so the fish will not fish out
•That’s the way they practice conservation.
10. People never stayed in one area:
They would move around from place to place so that they would not kill off the animals in one area.
11. They would eat different animals, rabbit, gophers; they would move to the area when the gophers are fat.
12. They always move to the areas they are familiar with to hunt and fish, etc. There was no store those days.
13. What ever they got off the land, is how they lived. They lived well on that.
That’s all.

Chapter 2:

Äshèyi (Aishihik)

Press the play icon in the box and listen to the story

Gats'ada Kwändür Part 1 (1 - 27)

by Elder Rosalie Washington

Gats'ada Kwändür Part 2 (28 - 52)

by Elder Rosalie Washington

Narrated By Rosalie Washington
Recorded By Margaret Workman & Mary Jacquot (1978)
Translated By Rosalie Washington

Gats’ada Kwändür Part 1 (1 – 27)

1. Zhän kwändür Chief Isaac kwändür Äshèyī ts’än, Gàts’ada ùye kàzhà dàn Yúk’ē kinlā. Mbät ‘ān nàkentl’èt
2.Gáts’ada ùye, utthū khū Eddie Isaac äkūye, Gáts’ada ùye.
3. Äyèt kāzha dän kwänkì Yúk’ē mbät ‘än nàjentl’èt k’ē, yäw khu nänkhäw.
4. Yäw ädinlät k’ē Äsheyī yū łädāl dän, kāk’e tàshanįdhį Yùk’ē kwäk’ü yū ninjel mbät ‘än.
5. Ädinlät k’ē June nän kànàjenkhįya, nt’ay yāch’äw, nena ughra ghàákwunlį, chät ye tsua ghākegür ätl’ā shakat nàkwāydlē kā.
6.Säkwäthän shakat läkwäch’e, äyèt ts’än nts’i k’ü nłädäts’i k’ē, kwäts’eshäw nįts’i k’ē nàkwänk’ō.
7. Äju dän uk’änäthät nua dàkwänjèlo, nts’i k’ü nįts’i nįts’i, äyèt ts’än näkwänk’ō. Nts’i k’ü nàkwink’ō k’ē, yäw nàájēgäw tth’āy. Yäw jekät tth’āy, kā k&ē nàkwink’ō.
8. Yäw Kwänàádinkhäw, tágà ch’i, män ch’i ghàánàshäntän, tth’āy. Tän jekät ye äju chemèn chats’ūtl’en làwäch’e kwäkā kèjenjī.
9. Nena ghra k’ē ghaàánàshäntän, däła, äju ghàákūtthü ghàákùlį nua, kwänädìnkhäw kwäts’ēshäw, yäw jekät ye.
10. Äju nàákūts’ät lāch’e nua denjį kā. Yäw chī jekät kwäts’eshäw nįkhäw ye, äyèt ye dän khu mbät ‘än näntl’èt.
11. Äyèt tl’ēn k’ē tl’ùkay yū kwän shäw kenk’a k’ē, nän nāyīn k’ē tthäw ka kwäkegèt tth’āy. Tthäw tädhal ghàáke’tsį tth’āy.
12. Äyèt ts’än dän mbät ‘än nàkenth’ät. Dän mbät ‘än äju nàtsät äyèt ye tädhal ghàákètsi tthäw ye, äjetthua łàákejel.
13. Chief Isaac ts’etläw ädäkātā ch’äw kanday yàátā kā k’ànäda. Nłätā k’ē ji dékhē k’ē tädhal yekeyètsi.
14. Dlüra khù nłätā uts’ān tädhal ghāyètsi k’ē äju nàákīntsät dän tàáyeka. Mbät ńdän nàtl’èt k’ē äju nàákwīntsät dän, kwänäwkwänzhà nua.
15. Män kù ghàákwätsi nua kwädày dän. Ätl’ā kàk’e uts’ān, udūnèna yech’äw ńdän ts’än kējel k’ē, jäw tthäw kwinlį làách’e’ō äyèt ‘ō män kù ghàákwäkwīntsį
16. Äyèt yū nàákèjè ts’än łäki dek’àna deyè däjel, ädāy dhal kay ts’än kwänthat kä.
17. Kanday kā łàákūjèl nēn, udzi khu, nłätā k’ē shär yètā k’ànda ch’i kendhän kā, äyèt kwägäw kwäshäw kwäk’ù tth’āy.
18. Ädāy tàákèjēl yū, män kù ghàákwäketsį’ō äyèt ts’än łàákèjel. Łäki dek’àna uyè k’ànädal. Äyèt dek’àna khu mbät ‘än äju nàkètsät.
19. Chief Isaac utth’ān yèch’äw äju nàtsät, äyèt
ka däshan k’àákhèl dätth’ān kwäk’ü kēyintl’ù nłäch’ū nu.
20. Äyèt ye k’ànda nua. Kanday kā nàázha tsür
dätth’ān yeatl’u tl’ay.
21. Tl’ákhu mbät ‘än kwänthāt kwäts’än dän dätth’ī äyèt ye, dän mä’än äłā tth’āy.
22. Ts’u tänya k’ē dlür nàt tsį kīnya, yäw kay dlür kē kwänlį. Äyèt dlür kē ändal ch’äw dlür nàt kwìn’a.
23. Äyèt tl’ay k’ē äyèt dlür nàt yū äda. Ts’u kwäk’ū näda. Dätür sòthän nánta dlür nät ä tl’ā yū. Kwänthāt kwäts’än äda tth’āy äyū.
24. Äyèt tl’ay kwäjejantl’ür k’ē tsür k’àyįagür dä tth’āy kàk’e yejänthį nłān äda. Ntthe kànį nįthän dlüra nàt ts’än ändal
25. Däghär ts’u tā ná’į ändal, äyèt dlüra t’äw ts’än ändal äyèt kanday. Dlüra t’äw dàá’a ä dày ts’u kay äyèt zhach’i k’ānäta ch’äw äyī dek’àn äda k’ē äju nä’į.
26. Kanday k’ē ädāy dätl’à tth’än ye nadhät, dlär t’äw nàáke’ā, dlúr njī ka. Dätúr k’ē sòthän kanday dzè ‘a’a lāch’e’ō äyèt ts’än yeatür, dätür.
27. Kanday K’e ät’ìnya, ts’u tàáyek’ànäta ch’äw ätl’el äyèt tūr nì’ā ye.

1. This story is about Chief Isaac from Aishihik, Chief Isaac saved his people through the winter. The people were starving
2. His name was Rabbit Hat, Eddie Isaac one of his grandsons has his namesake, Rabbit Hat.
3. He saved his people during the starvation, it also snowed heavy
4. In the Spring time people arrived at Aishihik, the people were glad to make it through the winter without much food.
5.After the snow melted in June plants were starting to grow, even the leaves, even the animals were having babies, the duck and birds had eggs because it was summer time now.
6. It looked like a great summer, then the north wind started to blow hard and made it colder again.
7. People never thought it was going to happen this way, the cold wind kept blowing and blowing making it very cold.
8. When the cold wind blew, the snow started to fall again they said. They said the snow was getting deeper, and then it got very cold.
9. The little baby animals all froze and died. Some animals starved, it snowed so heavy, that snow was very deep.
10. They were not strong enough to gather food. The snow kept coming down making it very deep, the people were running out of food.
11.After that they built a huge fire on the meadows, to thaw out the ground to dig for bear roots. They made roots soup.
12. Then the people were without food. People are not strong during starvation that’s why they were making bear roots soup. They even tried hunting
13. Chief Isaac always went out hunting moose early in the morning. Sometimes he would kill some grouse and they would make soup out of it.
14. His wife sometimes made soup out of squirrels, passing the soup around to the weakest people. When it comes to starvation times people are very weak, and tired.
15. Long ago people made brush camp. He moved his wife and family to a different camp, where there were some bear roots that’s where they built a brush camp.
16. Two boys from his camp went with him, because it was so far up to the mountain.
17. They even tried hunting for moose, caribou, or even if they may come across a black bear on their way, even if it was very cold.
18. They went up, away from the camp. The two boys were with him. The two boys were also weak without food.
19. Chief Isaac’s legs were very weak, that’s why he cut some sticks and tied them along the sides of both his legs.
20.That was how he walked around. Then he went out again to find a moose.
21. Now the people were long into the starvation, they said people do starve and perish without food.
22. He came across a squirrel’s nest in the trees, he was following squirrel tracks on the snow. While he was following the squirrel tracks he found a squirrel’s nest.
23.Then he sat down under the squirrel’s nest. He leaned up against the tree. He pointed his arrow into the squirrel hole. He sat there a long time quietly.
24. When it was getting dark he heard a stick breaking so he sat there quietly. He thought it was a fox coming to check out the squirrel’s den.
25. He saw a cow moose walking through the spruce trees. The moose was walking straight to the squirrel’s nest. The moose was just looking at the squirrel’s nest up there it didn’t even see the man sitting down there.
26. The moose reared up on her hind legs, it was taking down the squirrel’s nest for mushrooms.
27. The moose jumped into the air, he watched it run through the spruce trees with the arrow in it.

Gats’ada Kwändür Part 2 (28 – 52)

28. Chief Isaac nìíya k’ē yäw nür yékē äkü ä yèt kanday dāl kùlį äyèt ye, yékē ändal. Kwänthàt kwäts’än yékē nįyā.
29. Tl’ákhu kwäjejatl’är k’e äyèt kanday k’ày tā ät’àátth’ät lāy yū shachį. Yéts’į khàájeta k’ē ts’ēna gū däshukhwa ye yèk’eshädìnkhel. Chief Isaac däshukhwa ye yeakhī
30. Kanday mbät shant’äw k’ē, yètsį zhach’i kìnla. Kanday nāchį k’ē yek’ìndhät, äju uyejedäwthü ch’a’. Äyèt tl’ay k’ē däkù ts’än nàázha ädāy män kù kwäkwätsį ts’än.
31. Łāndal k’ē kanday tsī yekèmbür ts’än, äyèt
tädhal ghàákezhúr. Äyèt tädhal ghàákenzhür. Äyèt łäki dek’àna łäwa kwäts’eshäw ätthü  nā nts’èna ngūa ä’ì äyèt tädhal khu ghàákwäts’ēnį.
32. Kedämbät kwäts’eshäw äyèt ye łày k’ē ätthän ätthèt ts’än jennda. Äyèt dän umbät nłänngän nua, äju mbät ghàáketthü ye.
33. Äyèt łäch’i dek’àna jennda k’e ächį tth’āy.
34. Chief Isaac, łāy dek’àna uye däya.
35. Äyèt tl’ay k’ē tädhal kezhür nua, dän tákeyakā khu.
36. Äyèt kanday dhü t’àt ätthän łänäkèdlü. Äju kàáshe’ō łäkèyedlü. Ädhü ye łàákèyedlü, uts’ān ye udūnèna kwäts’än.
37. Äyèt tl’ay k’ē nłāngù nàákents’ät k’ē, tädhal ghākenzhür ts’än.
38. Äshèyī ts’än näwjèl kenį k’e, äyù łàákèdal k’ē, äyèt łāy dek’àna ächį äyèt ughàáłān ghān ghàkwäkwändür tth’āy, äyèt dek’àna ächį’ō.
39. Łäkedal k’ē dän kwäts’eshäw äjennda, äju nàákwän ye, nłān khu ädäłā. Dän ätla däłā.
40. Tädhal, ätla tädhal ketsį k’ē dän tāghakèyekā tth’āy. Dänndür dän nànnjea ts’änō. Łäts’etl’ät nà’a gūk’à, äyèt ye ghākeyezhür näw nàkints’ät kwäts’än.
41. Äyèt tl’ay k’ē ätthän ghakēndā.
42. Chief Isaac däts’āna ghanàdā, ndän yū nàkèje, dädūnèna yech’äw.
43. Ätl’ā kàk’ē Äshèyī ts’än nàyeala, däts’ān, dädūnèna yech’äw.
44. Äkàákeye’į, tädhal ghàkètsi k’ē ts’etläw dän tākèyekā dän tāk’àákèt’ür, äyèt däts’ān ye Chief Isaac.
45. Gáts’ada dek’àn łeshēla k’ē ätthän kā kèjēl ätl’ā äyèt kanday däkhī ts’än, łàákèdädlü ä dhü t’àt.
46. Dän ghaykhì tädhal dän tādàkā ye.
47. Yäw ädinlät k’ē dän łāçnàjēl, łu khu kājel, ä tl’ā äkhu nännītsät ye, ätl’ā Yúk’ē k’ēts’įla’ō.
48. Gáts’ada ùye dän Äshèyī kwäch’ān kèkēnjì dän ghayīkhì. Gáts’ada käjèt nzhì ch’e.
49. Dän ùk’êyīnlā, kanday däkhī ye tädhal nätsi ye, tthäw khu tädhal ghàákèyetsi, dlür tā kèghal k’ē, ji khu.
50. Gáts’ada ùtthu Eddie Isaac, ätl’ā äyèt yinzhì ughàts’en ‘a tth’āy. Chief Isaac sòthän łānya, yèt ts’än khèl ye nàiya khu
51. Dän ts’etläw ts’än nännjī, yi yekēnliį , äyèt ye yets’än nännjī, dän yékèyēkät nua.
52. Kanday yétā däkhē, dän tàáyelē Gáts’ada.
Tl’ákhu

28. Chief Isaac got up and followed the moose tracks and blood in the snow, he was following the moose. He followed it’s track a long ways.
29. When it was getting dark the moose finally fell into the willows where it was laying. He sneaked up to it quietly, and chopped it with his axe. Chief Isaac killed it with his axe.
30. He cut open the moose stomach, and only took out the guts. He put snow over the rest of the moose, so it would not be eaten. After that he went back home to the brush house
31. When he came back they boiled the moose guts, and drank the broth. They all drank the soup. He told the two boys not to eat the meat now, take little bit soup at a time he told them.
32. They were really hungry that’s why one of them ate some meat and got sick from it. That person’s stomach must have shrunk, without eating any food.
33. They said that one boy who became sick died.
34. The other boy went with Chief Isaac.
35. After that they all drank soup, they served all the people.
36. They pulled the meat back in the moose skin. They did not bring all the meat back. He pulled it back in the skin, to his wife and family
37. They slowly became stronger, from drinking the soup.
38. They decided to go back to Aishihik, when they got back there, they told his relations there, that the boy had died.
39. When they came back the people were all sick, because they didn’t eat, some of them died. Many people died.
40. They made lots of soup and shared it with other people. Among all the people living there. They gave people half a cup, until they all gathered their strength back again.
41. After that they began to eat meat again.
42. Chief Isaac checks on his wife, they lived away from the village, with their children.
43. That’s when he took his family back to Aishihik, his wife and all his children.
44. That’s what they do, they make soup and share it with all the people, Chief Isaac and his wife did that.
45. Rabbit Hat, gathered all the boys with him to go and get the moose he killed, they pulled it back with the skin
46. He saved the people by giving soup to everyone.
47. When the snow melted people started to hunt, now that they were all strong enough again, they were all brought through the winter.
48. The people of Aishihik all knew that Rabbit Hat had saved all the people. Rabbit Hat was from the Crow clan.
49. The man saved the people, he killed a moose and made soup, they also made bear roots soup, they also killed squirrels, even grouse.
50. They gave that name Rabbit Hat to one ofhis grandsons, Eddie Isaac. Chief Isaac was a good hunter, and a good trapper too.
51. He always helped people, what ever they wanted to do he always helped them, the people asked him for help.
52. When Rabbit Hat killed a moose, he always shared it with his people.
That’s all.

Chapter 3:

Shäwshe – Neskatahin

Dalton Post

Press the play icon in the box and listen to the story
Narrated by Francis Joe
Recorded By Colleen Joe 2006
Translated (paraphrased) By Lorraine Allen

Shäwshe – Neskatahin Part 1 (1 – 5)

 1. Shäwshe (Dalton Post) gha nindal kundür. Dän ätthēn yū nàjè nā kwäday. Łu Gha yū äju nàkèjè kwäday. Áthè Shäwshe (Dalton Post) ts’än äyū łu käkèjèl’ shakat nāy. Dän ätlā nàjè yūk’e nāy shū. Thè T’a’t Chu’a (Village Creek) yū dän nàjè ts’än shakat nāy Łu Gha Chùa (Klukshu Creek) ts’än łu käkèjè’l äyèt weir ä’a dē. Łu Gha (Klukshu) lū, Thè T’a’t Chùa (Village Creek) lū yenāy ts’inshäw. Äma äni nā ‘ü chèts ‘elay Shäwshe (Dalton Post) yū Łu Gha Chùa (Klukshu Creek) gà, ‘ü łänįnch’e (dùk’wän) chù ts’èlay äyèt yū. Äma äni dän ūtlay nàkèjè nā äyū, łu dékàt utlay kunliį kwäday.

2. Äsua, äma kùyełän yè Tītl’àt Män (Dezadeash Lake) ts’än ädīnlät k’ē nàkèdàjèl, äsia k’e Canadian Customs gha ndäsädlā ts’än deyäw. Shakat nāy ndäsädläw tlay Shäwshe (Dalton Post) yū kàna. Shäwshe (Dalton Post) ts’än näkèdàjèl k’ē Títl’àt Män ts’än kèdal kètth’än ye. Äju dän nànnje ch’äw Łu Gha (Klukshu) yū shàk’ā.

3. Big Jim mäts’ān, mäthea shū äyèt yū nàkèje. Dän łu thì äzhät kémbür ts’ätläw ts’än, äyèt ghātthü, äju yenji yékā kèch’inäw. Äk’ān k’ē poison nliè kenį. Kèyembür lāy Thè T’àt Chùa (Village Creek) yū. Däk’àna łu kā k ànädal äyèt yū khū. Łu thì ghākinthèt tl’ay kètth’än t’àkinla. Äyèt łu yè dädäla lākwänäch ‘į ts’ètläw kètlür. Äsua Mrs. Hume khe ghàkìntl’èt zhúr tā yútl’èt dū. Ädū kèdal k’ē nch’ür kenämē. Äyèt yū mät kèthèt, łu thì ńzhät khū. Äghàjęla shakä äyū dätthi, lāy.

4. Ka’k’ē äyèt shäna äghàjęla Frances ûye jennda. Äju nākū, äju kū jèdè’į umät zha jennda. Äsua däyenrü t ‘àt ts ‘en ch ‘u kwät ‘a ka kàáyinka. Dì, ch’u ye nłätū yegha yetsį yūda dū. Dàkhwän äyèt ts’en kwäshäw nākū. Mänday ts ‘ān jennda khū, äyèt àghàjęl bibia ech’į shàk’ā ch’u yet’ür. Äsua bibia nänchį äyèt äghàjęl ts’än dädän k’ē nän kay k ‘ànädü kwä shäw jennda ye.

5. Àghàjęl łäki kwäshäw jèkènda k’e ändüa Dave dûnēna ädāy dèla Shäwshe (Dalton Post) kù ts ‘än. Äma äsua yè dän jennda gha nàkènji, däk’àna ts’edä’ā Big Jim ka. Ätl’ā mäthe ye däghär ts’ān keēzha jèkènda. Łù äju kàkwinthät däkèzhäw ch’äw. Jā dän kàshech’äw nännje kinjēl

 

1. I’m telling a story about Shäwshe. People used to live down there before. They never stayed at Klukshu. They went down there in the summer for fishing, Dalton Post. Most of them lived there all winter. And they lived at the Village Creek, but the summer place was the Klukshu River, where the fishing weir is there now. There’s a village place there, just up about a half a mile from where the weir is. That’s where there used to be a summer village there. Because the Klukshu salmon were bigger than the Village Creek salmon. And they were better. I don’t know why, but that’s what they said. But a lot of people went down to the Village Creek to get salmon, too. But they had four fish traps there, Mother said, at Dalton Post, at Klukshu Creek, where the Klukshu Creek comes in. They had four fish traps there. And there was quite a lot of people lived there. Mom said there was fish racks all over. They lived right in the Post, where the Post was – where the Hume’s have got their cabin now, that’s where they lived.
2. Anyways, at that time, Grandma was just coming down from Dezadeash and Mom was, the whole family was coming down, all except Grandpa. He goes to work in the spring. Sometimes he goes down to Haines, Works at that Customs, U.S. Customs, or Canadian Customs. He works there. And he would go down there in the summer, and that left Grandma and the kids. They always came later to Dalton Post, because they had to plant their garden first, and they went first at Dezadeash. And they came down. They went to Dalton Post. They had to walk because Grandpa wasn’t around with the boat, so they walked from Dezadeash to Dalton Post. Nobody lived at Klukshu at that time.
3. And then she said Big Jim’s wife was there and her daughter-in-law and her daughter. They had boiled up rotten fish head. People used to eat that, I don’t know why. But now they say it’s poison. But they had boiled up that in the Village Creek. And there were some young guys fishing in the Village Creek there too, she said. And they had boiled that rotten fish head. They had already thrown it away – the bones and everything. And they usually saved the grease. (The grease looks orange-colour, from the fish.) She said they gave Grandma Hume some of that oil to put in their berries. They picked berries on the way in there, moss berries. And she said, then they stayed and they had lunch there, but they had already finished with the fish head already. The rotten fish head. But these women were still there.
4. She said, they had lunch. And then the youngest girl, she must have been a teenager, her name was Frances. She started to get sick. She couldn’t throw up. She couldn’t be sick to her stomach. But they didn’t know what was wrong with her. So Grandma dug up in her dog pack and got some… (They used to carry around condensed milk, which is sweet milk in their pack). She had some of that and she mixed it up and made weak tea. And she tried to get her to drink that. She couldn’t keep it down. She keeps throwing it up.
5. While they were fooling around with that one, her sister-in-law got sick too. She had a baby, she was nursing a baby. Grandma took that baby from her, because she started to roll around, getting sick. So, and then when those two women got really sick, Grandma sent Uncle Dave with the little ones up to the cabin to Dalton Post. Mom was the only one that stayed with Grandma there to help her out with these people. They didn’t know what was wrong with them. Why they were getting so sick all of a sudden. So Mom said she ran over to the Village Creek. There at the village. And there was some young guys fishing there. She told them to go up and get Big Jim. “His daughter’s really sick and they don’t know what happened to her, his daughter-in-law too.” Mom said they came down with a canoe after, Big Jim and some other men. Almost the whole village came down she said, after.

Shäwshe – Neskatahin Part 2 (6 – 10)

6. Jā däts’ān khū kwäshäw jennda, k’àkèdü. July nän kàkwäzhäw dän łu thì zhät ghàjenthèt. Dän ts’etläw kàách ‘i ghàtsi nā kwäday. Äyèt nthà mezhän mät’àt nlį ye äyèt łu poison ätsį. Àghàjęl kàthe jenndäw ächį , bibia ma ch’u yent’úr shàk’ā äyèt àghàjęl ughàts’èchè.

7. Àghàjęl łäki ädäła, Mrs. Jim zha kàzhäw łäwa ch’äw kwänji, äyèt khū ächį. Äsua khū dädakhū zhür äthèt ts’än jenndäw k’ē äk’al nàkū ye shäw nàzha.

8. Tsänjì kù kwä ‘a nā Shäwshe (Dalton Post) yū. Äyèt kwäka Dalton Post kùye. Big Jim uyenłän tadäch’e (tayke) däła. Äju ghàts’ūkhì ye kwälį , ch’u , dì yech ‘äw yégha ghàts’ètsì. Äsua , äma ye ntl ‘e nāy kùúgha kèdätth’i , kwälūç ghàdìnła.

9. Ätl ‘ay kùúgha nàkwät’a tl ‘ay, dän shàk’ā łu tthì zhät ghàákètthü. Àghàjela íłį k’ē kàách’i kàákwäts’i kwänthàt ts’än Łu Gha (Klukshu) yū, dän kàách’i ghàátthü k’ē. Äsua kàách’i äzhät ätsi nā , yéyè khū sùgänèn ch’ü yéye äch’ü. Äju mät utl ‘ay ghàách’į dän kwäday, äju ets’èkēt kù kwälį ye.


10. Äyèt shakat dän ädìnła tl ‘ay äyèt kwäts’än äju dän nännje Shäwshe (Dalton Post) yū. Dän kàáshech’äw Łu Gha yū ts’än tàájēl, äyèt yū nàkènjè , äyèt kwäts’än. Àyèt łu kàdàdinta yū njù zhät shàk’ā äla män kū khū. Shakat nāy zha nàkèjè män kù t ‘àt . Äju dän nän nje äy èt yū kwäday kwäts’än.

Tl ¯a;hu’ç.

6. And then his wife got sick. Three of them, they were just rolling around there. They couldn’t do anything. They couldn’t drink anything, They couldn’t….And it was getting in the evening already, she said. They came there about lunch time And it was getting late. That was in July. And she said, They didn’t know that they were poisoned from eating that fish head. But people used to eat that all the time. I don’t know how come this one… They said it had tin on the bottom. I think that’s where poison came in, I don’t know… She said they stayed there nearly most of the night. That young girl was the one that – That first one that got sick died first. And that baby, what they used to do in the olden days is when a mother has a nursing baby, they would try to take it to another nursing mom. They never had baby bottles in those days. So they did that to that little girl, that baby. They took it. And she died next. All in one night. That mother of the baby died.
7. And the last one was Mrs. Jim. She’s the one that lasted the longest they said. But when she sees her daughter die, and her daughter-in-law, she gave up. She was Tłingit, she was, that one. And was her other family there with her? I don’t know. Mrs. Jackson, that’s Bessie Jackson, that’s Art Jackson’s mother and Mary McLeod’s mother. (That’s Big Jim’s daughter too). I don’t know if she never ate any. She got sick but she threw up right away. So that must have helped her. So she didn’t get sick at all. There’s nothing they could do, she said. Grandma did everything. She got sick a bit too, Grandma. Since eating that oil with the berries. But she threw up right away. So she was okay.
8. In Dalton Post, they used to have a police post there. That’s why it’s called the Post, I guess. But at that time, they had moved already to Champagne. The police post. So there was none at Dalton Post. Three people dead in one night, just one after another. All Big Jim’s family. They couldn’t do anything, there was nothing they could do. They tried everything. Grandma tried to make them drink that milk. She even put weak tea and everything. Nothing helped she said. But Mom said her and Grandma stayed there all night because of those people. They didn’t sleep or anything she said, they just stayed. And they’re all dead. Nothing they could do.
9. Well, after all the funerals and things like that were finished, the people got together. But they still ate the rotten fish head. I remember when I was a young girl at Klukshu, you could smell that from a long ways. And people still ate it. Grandma used to do that too, and save the oil for making bannock and stuff like that because they didn’t have that much groceries. Now we can go to grocery store every day. When you’re gone for a whole summer you’ve got to use whatever you have, you know, And that’s what they did. I don’t know why they had to rotten it first.
10. After that summer, after that poisoning happened, nobody lived at Dalton Post again. All the First Nations, they moved to Klukshu. They never stayed there. And we went back there to that Village where they used to stay in the summer. Up by the fishing weir at Klukshu Creek – and you can see where the caches were, or brush camps or whatever. They didn’t have any houses there, they just had open camps. Because they stayed there in the summer. So that’s where you can still see it. It’s just not too far from where the fishing weir – I think that’s where the fishing weir moved to this time. After everybody moved away from Dalton Post. Even the village, everybody moved out of there. They never went back.

That’s all.

Chapter 4:

Łu Gha

Klukshu

Press the play icon in the box and listen to the story
Narrated by Marge Jackson
Translated By Lorraine Allen

Àkhjìyis Kwändur Part 1 (1 – 27)

 1. Shäwshe kwätsän kèdäjèl dhäl yēnda ‘än, kwätl’ēn k’ē ä’än Täntsän lān kwänī äyèt kwàátü kwädàátü kwäzhä äyèt ‘än.

2. Äyèto nàkēje tsäl gha nàkējē, tsäl nàkèlē nā.

3.Tl ‘ēn ädē Äch’at kay ts’än däjēl, ätthän ghākègän.

4. Mbay ch’i nàákétthü kwäday łàákèdèlē änāy Shäwshe yū.

5. Ts ‘etläw tsän nàákèdal ä’än Shakat kēch ‘į nàákèdàl.

6. Kwätl’ēn k’ē nàákèdèjēl k’ē łu ghàákek’ā.

7. Tl ‘ēn k’ē män shäw dàádätā Kwätü Tän kwänī dū dē, 30 mile Klukshu tsän.

8. Kanday kāy ètsį nā Àkhjìyis kàk ‘ē kāzhäw łàádāl yékē däyäw ntl’e ch’äw yékē däya.

9. Łu Gha Chùa ga tänįya.

10. Äyèt yū łu tänyäw, łu k’eshadäkhāl k’ē łu dän tänyį ä’än yū.

11. Äyèto nänächį, ntl’ō däjēl äkhu kets’èn kàk’ē ‘üyüa ghàáketsū äyèt yū.

12. Łu ghàánàkèk’ā.

13. Äyèt kanday yékē ändal ch’ēn kèt’àájēl k’ē kèyēkhį ,łàákealēl ghàákīngän.

14. Äyèt tl’ēn k’ē kāzhäw da äthē Shäwshe kwändür ye nàákèdinjēl kùúkīn’ay, łu ts’än kàákīnjēl.

15. K’àákwäkègür tl’ā dän uga nàádädēl äyèt gā dän tàádädäl äthù.

16. Kàk’e äzhäw da łu ts’än kìíya änäw, mä ‘āy yēnthän dedän.

17. Ägay käch’ea dedän, mäts’ān k’ē ts’ürk’i.

18. Kwätl ‘ay nàákèjē kwäkeyī kwänlį äyèt yū.

19. Ädē Khì Dhäl kwäts’än nàákèdädēl, shakat kàch ‘ea nàákèdädēl k’ē ts’etläw ts’än.

20. Kàk’e kàázhäw da nàákèdäjēl k’e mälā mädhät tàáyā tth’ay ädāy.

21. Dèye kwinthät k’ē yeèkhį, tl ‘ay k’ìyīnłät K’e yatthän łàáyagēl ätthè Shäwshe ts’än.

22. Kwätl ‘ēn k’ē Shäwshe uye nàkwäts’è’a, kwäshäw ugha ts’änla dän tth’än łänäyēl.

23. Äyèt tl ‘ēn nàkèdät’ür mäts’ān mänday kàyech’ea.

24. Tl’ēn nàkèje Łu Gha ,äyèto ts’etläw nàkèjē.

25. Äyèt dūnèna dùsèl nàákèdäl ädàt Khì Dhäl kay ts’än.

26. Udūnèna dùsèl k’ē kàch’äw kwändüa ts ‘ekhū.

27. Tl’ēn gha ‘īnyäw k’ē äkhū däk’àn chi yałe kàch’äw däma nāsay, ätsay k’ànäda ta ätsay.

1. People went to Dalton Post going around the mountain, through a pass around Täntsän where it happened.

2. That’s where they lived for gophers, they use to put up gophers.

3. Then they went to Gopher Mountain (a/ch&at), they

dried meat

4. Long ago they shot sheep and took it back down to Dalton Post.

5. They always went there in the summer time.

6. They went there to dry fish.

7. Then they went to a big lake through a pass 30 miles from Klukshu.

8. Àkhjìyis wounded a moose and followed the tracks in the early morning.

9. He crossed Klukshu Creek

10. That’s where he came across lots of fish, he clubbed some fish and packed it back to the people.

11. He slept there, they left in the morning to the location, they made fish traps there.

12. They all dried fish there.

13. They catch up the wounded moose they were following and killed it, brought it and dried it.

14. After that they went back down to Dalton Post with the story of the find, that they came across a lot of fish.

15. They made noticeable signs by breaking branches so people will use that trail coming up.

16. That was the time he came across the fish, he claim and owned it.

17. He was a Wolf, his wife was a Crow.

18. After that they stayed there and made it their home.

19. They went back to Khì Dhäl, they always went there during the summers.

20. That’s when his brother-in-law went up there before he did.

21. That made him mad so he killed him, after that he burned him (brother-in-law) and packed his bones back to Dalton Post.

22. They made a potlatch for him at Dalton Post, he received a lot of gifts for packing back the bones.

23. That was his wife’s brother, after that they went back.

24. They lived at Klukshu, they always stayed there.

25. The children were still small when they use to go up to Khì Dhäl.

26. Their children were small when their uncle (mother’s side) was killed.

27. When the boy grew to be a man he heard his mother crying again, she was crying while she was walking.

Àkhjìyis Kwändur Part 2 (28 – 63)

‘ 28. Kàk’e kànäwa “yekàdįnäw ntsay ts’etläw ts’än däzhaw tändäw k’ē?”

29. Kàk’e yenäwa yenākwändür däghär, kàk’ē k’ech’āw dúkhēl nìdhì.

30. Ätl’ā äyèt gälį Àkhjìyis, kanda äch’u.

31. Äyèt tl’ēn kàázhäwa, ja äyèt ätà ja nū?

32. Dätà kàdàkät yedúkhēl däw.

33. Ätl’ēn mätà łänädal k’ē sòthän nàdäw äkhū änäto ätl’ā kàk’ē mätà ts’än dēnjì.

34. “Nènda äyèt kwäts’än, mbay ka k’àáts’èdal äyèt kūjel” yēnūç uyàkwädhät ye.

35. Ätl’ēn k’ē, äyèt tl’ēn kàch’äwa yeyè däyäw.

36. Kwänthàt łäkèdal ja mä’ēn.

37. Kwätl’ën k&ē “mbay ka kìnda äyì” yèni tth’ay, dätà.

38. Kàk’ē yètth’èyi kwäna ‘į ch’äw, yétth’èyi k’ē mäthìgay shanäkhįa.

39. Äyèt ye mäyenjì k’èngür, äju uyeníłį ätà díkhēnäw, kwäday łàándàl äyèto dáchàlō, nìdhän.

40. Ätl’ā kàách’į dän na ts’ēn, nindal änāy Łu Gha kwäts’än.

41. Łäw kha nänchè nā änāyō.

42. Ja nänzhäw nàdàzha äyèt ts’än, äyèt kanda ägha ńdā zäw.

43. Kwätl’ēn ye’ēn łänädal kwäni änāy Łu Gha kwäts’än.

44. Shäwshe ts ‘än nàdàzhäw kwändür ye łu.

45. Shäwshe yū dämeya, dändüa äyèt kwändàl ghà kwändür

46. Ja sòthän nänjēl k’ē tàdàjēl äkhū, ts’ūkhēl tl’àkhu Àkhjìyis.

47. Tàdàjēl, ädāl.

48. Gwúnk’à kwälįa tth ‘ay kwäday kàk’è.

49. Gwúnk’à shäw dädhü ätthū

50. Kàk’ē kànū däts’ān dèkät “dàdích’èl?”

51. Kàk’ē kànūa dedän k’ē “äju yenjì dàdinjèl ch’äw” äni tth’ay.

52. Äkhū shats’èdäkhèl khän.

53. Änēnù ts’än nänjēl dän, kàk’ē kàch’äw ghākwänje änēnu ts’än ätl’ā ts’ürk’i zha.

54. Ätl’ ay däts’ān yedèkät “dàdinch’e’l?” yenū, “äju yenjì yeni.”

55. Ja łäch’i äzhāy dän uts’än nàyäw Shäk’āntà ùye.

56. Äyèt kàch’e nā yedèkät “Dädinlèl, äyèt nlā dìínkhį yeyè dinkèl?” yeni tth’ay.

57. Äyì tágà däghā í ‘àl, kā ädàt khi Dhäl khū ukay k’ànädàl dū, äjédànji nū.

58. Äju “àghay,” ni ch’äw nänzhäw, dän äju kàákwinā nänäzhäw änān.

59. Kàk’ē kàánäw kàánī äni, nłänshèkèjel kènā kwīnjē k’ē kändür ch’äw “Àghay”, ghàákēni tth’ay.

60. Äyèt tl ‘ay kàch’ū da nänānäzhäw äyèt ts’än.

61. Àghay kènī, “Dä’ày däłèl” kènī.

62. Kūkàya, ts’ürk’i chù nch’ē änāy Łu Gha Chùa, äyèt Khì Dhäl khū, ts’ürk’i ày.

63. Tl’áhù.

 28. He asks her “Why do you cry every time we come back to this place?”

29. He asks her “Why do you cry every time we come back to this place?”

30. The old man Àkhjìyis, had a slave.

31. Then he wondered, where is my dad?

32. He asked for his dad so he could kill him.

33. His father came back and sat down really good across the way then he started pointing at him.

34. He said “Get up from there, let’s go up to the place we always go for sheep” he told him in anger.

35. Then, he finally went with him.

36. They went a long way without eating.

37. After that he told him “Look down there for sheep” they say he told his father.

38. When he saw the back of his head, he saw his gray hair around his neck.

39. That’s when broke down, no I don’t think I could kill my father, he already going to the place he will die he thought.

40. That’s what happens when someone is under the medicine man’s power, go back to Klukshu.

41. Don’t sleep again down there.

42. He got up and started to go back, but leave your slave here with me.

43. After that he returned to Klukshu without him. (The boy returned without the slave).

44. He went back to Dalton Post with his story. (The boy went to Dalton Post to tell the truth).

45.He told his aunts (Mother’s side) and uncle’s (Mother’s side) of what had happened.

46. They all gathered (the relatives) and started up to kill Àkhjìyis.

47. They all started up that way, walking.

48. They said there were guns those days long ago.

49. They heard the sound of a big gun from down that way.

50. Then he asked his wife “what are you going to do?”

51. She said “I don’t know what I am going to do.”

52. Now they are soon going to kill me.

53. The people stayed across the other side, only Crow people were over there talking among themselves.

54. He asked his wife “what are you going to do?”, she said “I don’t know.”

55. One old man named Shäk’āntà came across to him.

56. That person asked him “what are you going to do about you killing your brother-in-law?”

57. That river down there, and that Khì Dhäl too I will give to you all so you could go there, if you will let me go.

58. He didn’t say “Yes”, he went back, he didn’t say anything he went back across.”

59. Then he said that’s what he said, they all gathered together talking about it then they all agreed to say “Yes”.

60. Then he went from there back across.

61. They said Yes, “Those things will belong to us.”

62. That’s why Klukshu Creek belongs to the Crow people, also Khì Dhäl, belongs to the Crow.

63. That’s all.

Chapter 5

Shadhäla

Champagne

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Press the play icon in the box and listen to the story
Narrated/Vocals by Moose Jackson
1. Dadêy Shadhęla dän ghą däsèl nų
Shatsʼädlį natsʼurniddhį
Hii – mey
Hey – yah
Dän łąyą jųą dajęl nų
Shadarłį nadurshįddhį
Hii – mey

1. This Sunshine Mountain up here, he don’t cry for nobody. More like sunshine there, when everybody said. You see that sunshine hill there, they still call it Shadhäla, that’s the one he make song to. Always nice and bright sunshine. That’s why they call it Sunshine Mountain. I know my dad always sings this song when it’s kind of funeral thing that’s going on and that’s how I learn all these songs. I know lots of songs that my dad was singing. Thank you.

Chapter 6

Nakhu

Kusawa & Takhini

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Press the play icon in the box and listen to the story
Narrated by Hazel Bunbury
Shared by Annie Ned to Julie Cruikshank

1. Nułatà uye gha kwadindür Atsu ingha änàl-kwandür ch’e-nà.

Äyet, Lake Arkell Yu. Kwädetthan yu Nakhū kwäni. Äyet khu nà-dè-ku kwä-ch’e na. Äyetu äzhä Nułatà uye dän, Thyāl kwäsī kwaday. Ts’etläw ts ‘an nanje äyetu.

Äyet khànday udliw tth’ay. Ka mazi udlyiw… ka mbäyà shu. Mbay däw shu kwäsi tthay äyet däw kwä ‘a.

Ka shu utł ‘ay łu shu kwälį tthay äyet Na’khu yu. Ts’etläw ugà-de-tthi. Dän uts’an na-de-da-l ätthän ka shu. Carcross ts ‘än shu dän ugha-nà-dàl. Ak ‘è ch’e, äyet. Mathe-ya ke kwälį tthäy.

Dän ugha-na-dàl mà-the-a kà. Ke ghà-nuu-ya dâw. Äyet káthè änàl äghàjela, Carcross kwäts’an Kwä-nen-ya tth’ay. Äyet Gunyaa Kàà-keit uye. Ätl’a alur käthe däzhäw Yukon yu ta-a-jèl kè kwäzhà.

Äk’e Gunyaa, Gunyaa Tà-ke-là tthày alür kwäshäw nä-da-de ts’al… Atl ‘a äyet kwats ‘än. Äyet… äyi nàn-kày na-yen-la… Äyet kày dèyà tth lay. Ähu, kwä-nà-dà-nàl däw. Äk’e dè-shu mätthèà kwä-na-‘dà-nàl deshù ädän kwäts ‘àn.

Äyet ke…atth’angha…däzhän Guyat… Guyat… atl ła Uh’ànnà là-kwänë-ch ‘į. Äyet nan-kay kiinlà. Tth ‘ay äyet kay dè-gàliè ts ‘àn deyà. Ahù kwä-henn-ya, Äk ‘e… dèshû… atl ‘a dèshû mattheà… äkegàn ts ‘àt… ätl ‘a äyet… kwändà-tth’a’n yu… Lake Arkell kwäts ‘än.

Äyet u khàdày dhü  nenn chäl khä nday dhü shäw… Äyet khändày kegän tsät… Äk’e… äyet kay kwä-na-dà-nal ts ‘än deyà ähü.. Ähù dè-dùnèna ka’ashè ka’delà. Äkū äzhà mattheà ke kwänâ jel.    Ätl’a äyet Nakhū kwäts’an dän. Ätl’a äyet Nakhū kwäts’an dän… Ätlà khànday thyèl äsį ch ‘į. Tl ‘ähu ch ‘e dazhän kwändür.

 1. I’m going to talk about Nùłatà, yeah. My grandmother told me the story about him.

Well, down at Lake Arkell, narrow place, they call it Nakhuç\ Män. Nakhuç\ Män – narrow place – that’s where rafts cross. From there, he’s got corral for moose long time ago. He stayed there all the time. He snared moose, caribou, sheep – they’ve got someplace for sheep, too—well, he got it. Lots of fish there, too, Nakhuç\ Män.

People come around to him all the time. To visit, to get meat. Then that Nùłatà, he’s got daughters. People come from Carcross, anyplace, to marry his daughters. The first girl got married to Carcross. Her name is Gúnxaadaakeit. That time, after Coast Indians came across to this Yukon, that time, I guess, some kinds of things they’ve got: Gúnxaa, Gúnxaa. [Abalone shell or mother of pearl] It’s high [expensive] that time from Coast Indians. Those ones, he threw away that time his daughter is going to marry that man. He threw them on the ground, then she goes on top of them to get married with this man.

Then after, another daughter is going to get married somewhere, too. Aatthándlaya—that one there, he put bead—beads, but they look like bone [dentalium shells?]— He threw that one. On top, she walked to her husband. Now she got married.

Next one, Aakegántth’at. From that place, Nakhuç\ Män, that narrow place at Lake Arkell, he threw moose skin in there, too—big moose skin.

That’s the one, moose-hoof blanket, and she goes on top of that skin when she’s going to be married.

That’s all Nùłatà dunyèn ke, for his children. His daughters married that way from Nakhuç\ Män. He’s the one that’s got that moose corral.

Now finished this story.

Chapter 9:

Kluane National Park

Press the play icon in the box and listen to the story

Nàłùdãy Tän Shì Part 1 (1 - 22)

by Elder Rosalie Washington

Nàłùdãy Tän Shì Part 2 (23 - 45)

by Elder Rosalie Washington

Narrated by Rosalie Washington
Translated By Lorraine Allen

Nàłùdãy Tän Shì Part 1 (1 – 22)

1. Zhän tän shį nzhì Nàłùdāy uyè tth’ay, däzhän gha nàkwädin’ür.

2. Änān näkay tth’ay äyèt tän tágà ätsį , män dädinkü äyū k’ē.

3. Łäch’i däk ‘àn nänje tth’ay Yok’dē, Yakatat ùúye, änāy ‘ēl may dän nàjē.

4. ‘Ē|lmay yū yełindlį Klukshu tágà.

5. Äyū ts’än dän, Yukon kwäts’än łäch’i däk ‘àn äye’t ts’än, däk’àn ghra uye ändal tth’ay.

6. Zhaw łäkea’ür k’ē gälį Yukon ts’än kwätsį kinya tth’ay.

7. Äyēt gälį utthì ghà äjù utthì kay, äyèt däk ‘àn Yakatat ts’än, yäni tth’ay “łäw uk’ugläw nā äyèt gälį”.

8. Däk’àna äni gälį ts’än “Tsäl dàkwäkhįa lākwäch’e utthì ghà äjù” däk’àna yek’ēdläw tth’ay.

9. Äyèt gälį uye ändal, łäw kädinį nā äju uyenji ch’ē äyèt gälįa.

10. Yekā dinäw nītth’ay äyèt gälį, zhän ntsì ch’e, nzhā jè nàákhū ntthì ghà äkädäch’àl ch’e.

11. Äyèt tl’ēn k’ē näket’ür k’ē shakat, äyèt Yukon ts’än ändal däk ‘àn, änāy Nàłyùdāy yā äch’į tth’ay, kwäts’eshäw yā äch’į.

12. Äyèt tl’ēn k’ē, äyèt tän ädū ts’etl’èt tth’ay dhäl ts’än, tágà ätsį tth’ay äyèt yū nàádā tth’ay dän yā äch’į.

13. Nänadhät k’ē ye dädínjèl nįdhän äyèt uyā uts’än kwänje tth’ay, tän ädū ts’utl’èt nēn yets’ēn kwänje tth’ay äyèt dhäl ladäshe ts’än tän ghür ts’etl’èt.

14. Uyā ädū ts’utl ‘èt nēn äyèt k’è yets’ēn kwänje, äyèt gälį nth’ēach’ī äyèt ch’änch’i, tän ts’utl’èt nēn yets’ēn kwänje, äyèt tän ädū ts’etl’al tän, tän, ädù ts’įtl’èt, ädū. ts’įtl’èt änį.

15. Dhäl k’ē a’a tth’ay äyèt tän, tän k’ē änàkay änān ätl’a äyèt gälį yä äch’į yinlà.

16. Äyèt tágà uts’än ätsį, átsu änàákwändür k’ē, łäch ‘i ts’än äch’i äzhà äyèt tän nàághür kwätsu k’ē.

17. Äyīyū dàkwänłàt tth’ay 1016 Dakwäkäda yū, tsäl ätla däłā tth’ay äyèt chu dädentür k’ē.

18. Äyèt tän äju kàách’į ch’ē nā äyèt nàáthē.

19. Äyèt tl’ēn kàdädinkay nua, äyèt tän nłänàágúr tth’ay dàkwänłàt tth’ay.

20. Äyèt gälį k’ē äyèt tän kay äda lāy, dàkwänła’t tl’ēn k’ē Champagne (Shadhäla) äkāndüru chu ätsį tth’ay äyèt tän.

21. Ädāy Bear Creek äkàch’ē äyèt tl’ūts’än shäw a’a, ayèt yū äkàkwäch’e ätl’ā chu ts’än ch’ea dàákwänata lāch’e.

22. Chu dädenłàt k’ē, dhäl łätś’etl’ät nänkay nā, äyèt tl’ēn k’ē yets’ēn kwänje k’ē tl’äkhù äyī ts’än nàádūtthäw nį chu nītth’ay.

1. This glacier’s name is Na’łu’dāy I am going to tell you a story about this.

2. The ice went across and made a river and became a lake.

3. One man lived at Yakatat, near the ocean.

4. Klukshu river runs into tributaries into the ocean

5. From there people came to the Yukon, one man came from there with one boy.

6. When they got here, they met an old man from the Yukon.

7. The old man had no hair on his head, the man from Yakatat told the boy “not to laugh at the old man”.

8. The boy told the old (Yukon) man “look like where gophers play on your head”, the boy laughed at him.

9. The older man who was travelling with him, told him not to say things like that, “you don’t know that man.”

10. “Why you say that, that old man is your grandpa, when you get old you’ll have no hair too.”

11. After that in the summer time, the man from the Yukon went to Na’łu’dāy he was a Medicine Man, he was a strong Medicine Man.

12. Then, the ice came down from the mountains, and made a river that’s where the Medicine Man sat.

13. He was thinking of what to do then his doctor talked to him, he talked to the ice to come down, the ice was as big as the mountain.

14. He ordered it to come down with his medicine, the old man layed down right there, he told the ice to come down, he said to the ice, “ice, ice come down, come down.”

15. The ice was like a mountain, the ice went right across just as the old medicine man ordered.

16. It became a river, that’s how grandma told it, it happened once when the ice came down like that.

17. It flooded the lower places, at Haines Junction, lots of gophers died with the flood.

18. The ice did not do that before that time.

19. After the ice had broken across, it caused a flood.

20. The old man was sitting on the ice, the ice flooded all of Champagne.

21. That’s how the big hill at Bear Creek is, there are bench marks from the water.

22. When it f looded, it went half way up the mountain, then he told it to stop and go down.

Nàłùdãy Tän Shì Part 2 (23 – 45)

23. Ntth’ēkū’āl Champagne tágà, Klukshu tágà ye, Tatshenshini tágà ye nłàátúr tth’ay, änāy älúr keyi ts’än k’āndal dän däłā tth’ay äyū, kāndúru ‘ēl may ts’än kādinlāt tth’ay, łäch’i däk’àn kwänjī tth’ay äyèt ts’än, łäch’i zha kwänjī yètats’än, “łäw ndläw na” yänį ch’ēn.

24. Äyèt dhäl łäts’etl’ät nįkay chu k’ē tän nàyīn k’ē, ätsu nàáthē kàkwäch’e nua zhän kwändür.

25. Äju undàl kwäzha zhän, ätl’ā dätsù kwändúr ghāy yēyinjì äyèt dhäl łäts ‘etl’ät nįkay yū äyèt chu.

26. Nàłùdāy näíya, uyinjì ts’än chu nàáthäw k’ē nītth’ay.

27. Äju äkàkwänjē kwäwāy kwäts’än.

28. Ätsù äghäjäna nlį k’ē Dalton Post yū nàkejē ts’etläw ts’än.

29. Äyèt yū dän ghāch ‘ū k’ē, chu ye kēyembür tth’ay kwän kay.

30. Ätl’ā tän yūtsän ch’ā ätl ‘ā kàách’į kātän.

31. Tadhäl khū tthedäw tl ‘èt ch’ā ts’etläw kuk’anūta tth’ay, tän kùúya ch’à.

32. Äyèt khe ätsän k’ē kàándā jē yets’eni tth ‘ay äyèt tän, äju uyenlį tth ‘ay äyèt yetsän k’ē.

33. Ätl’ā kàák’ē äch’į tän, yetsän k’ē kàándā äyet kā kekinthäna atthän ghākembür.

34. Äju khe tthàákētl’ür.

35. Ambay ye mbay ye zha ch’i kwinlį tth’ay äju kanday ye mäzi kùlį tth’ay.

36. Ätsu uma kwändür k’ē äyèt dàkwänlāt gha, äyèt gälį yā äch’į kwīnlā, äyèt tän dhäl làáshē tth’ay, äyèt tän.

37. Ätl ‘ā äyèt kā Nàłùdāy ūye tth’ay.

38. Äyèt ts’än tágà kwinlį tth’ay ädū Klukshu tágà yenäw ts ‘än ts’e shäw.

39. Dhäl kay ‘īn kinlį , änàátthē ch’e ätsu yiyēnjì zhän kwändür.

40. August k’ē, Łù’an Män dän ts’etläw ch’ēn k’āndàl Äshèyi dän ye, nłāghàáłān ghākinlį.

41. Nłäts’än sòthän ghàákwäkinjì.

42. Łàákèdāl k’ē chu dàádintür k’ē änān nūnjī nākējē tth’ay.

43. Äyèt ts’eyäna łäch ‘i äni ts’äl ätlā däłā tth’ay chu dàádintür k’ē, äju ts’u ch’i kwänlį tth’ay thā kay zha kūlį tth’ay k’ày khū näkheyįa.

44. Äyèt chu dàádintúr Bear Creek yū, zhā lāch’e shak’a äyèt Bear Creek yū chu dàádintúr ts’än.

45. Äyèt tl’ēn nàákwägän k’ē k ‘ày ghàánänkheyįa lāy.

Tl’àkhū

23. He straighten out things by bringing the Champagne river, Klukshu river, and Tatshenshini river to all drain together, it drained down to the Coast Tłingit’s country killing them all, washing them all into the ocean, only one man lived, among all of them, that one that said “Not to laugh at him”.

24.When the ice thawed it went half way up the mountain, this story was before my grandma’s time.

25. She did not witness this, she knew this by her grandma’s stories that the water went half way up the mountain.

26. I was at Na’łu’dāy so you will know he said as the water was receding.

27. It never happened ever since that time long ago.

28. When my grandama was a young girl they always lived at Dalton Post.

29. When people cook there, they boiled everything on the fire.

30. They did this so the ice will not smell it (fried) because that’s what the ice always does.

31. That’s why they always watch even soup so that it will not spill into the fire, to prevent the ice from coming down.

32. They say when the ice (glacier) smells grease it will come down, they say it doesn’t like that smell.

33. That’s what the ice does, when it smells this it comes out that’s why they usually boiled their meat.

34. They do not spill grease into the f ire.

35. They say there was only goat and sheep around and they said there were no moose or caribou.

36. When grandma’s mother talked about the flood, it was said that it was the old man’s medicine that did it, they said the ice was the same size as the mountain, that ice.

37. They say that’s why it’s named Na’łu’dāy.

38. They say that’s where the river comes from beyond Klukshu river, it’s bigger.

39. It flows from the mountains, it was before my time my grandmother knew this story.

40. In August, Kluane Lake people always travel around with Aishihik people, they are all one family.

41. They treated one another well.

42. They came when it was flooded and lived on the other side.

43. One old lady said lots of gophers died when the flood came, they said there were no trees just sand and willows growing.

44. At Bear Creek where the flood was, it is noticeable yet from the flood at Bear Creek.

45. After that when it dried up the willows grew back.

That’s all.

Learn More

We invite you to explore the following pages for more on our language, culture and heritage.

Community Wellness Thumbnail

Community Wellness

Dän Tän Gà Dījäl

Citizen Services Project

Education

CAFN Language & Culture Thumbnail

Language & Culture

Da Kų Cultural Centre