Vision Statement

Dákwän Shadhäla yè Äshèyi Kwädän dá government yè,
Dän shäw ghùle du n-däsäduye shį,
Dän dèts’än shäw nàkutth’et du n-łäts’än nàkune ni,
Kwädąy dän k’è, dákeyi shų dákeyi ye dákwänje shų ghàts’ukhį nū.

We, the Champagne and Aishihik First Nations people and government,
shall promote a healthy, unified and self-reliant people,
while conserving and enhancing our environment and culture.

Our Ways

Dan K’e (Our Ways)

CAFN Guiding Documents

Guiding Documents

Citizen Services Project

History of CAFN

Map of Traditional Territory

CAFN Haines Junction Photo Gallery

Photo Gallery